Klantenactie reglement

De peterschapsactie is een getrouwheidsprogramma dankzij dewelke een klant (peter) een kennis (petekind) aan Andes Groep introduceert, met als doel die kennis klant te laten worden. Wanneer het petekind dankzij deze introductie totaalklant wordt, ontvangen de peter én het petekind een geschenk.

Art. 1 De organisator van deze actie is Andes Groep, met maatschappelijke zetel te Berchemboslaan 33-2600 Berchem, ON: 0480.166.232, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen hierna Andes Groep genoemd.

Art. 2 Enkel klanten van Andes Groep in de hoedanigheid van natuurlijk persoon of rechtspersoon, vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon, kunnen deelnemen aan de peterschapsactie. Personeelsleden van Andes Groep, evenals hun familieleden, zijn van elke deelname uitgesloten. De peterschapsactie is enkel geldig in België.

Art. 3 Aan de «peters» (Andes Groep-klanten) wordt gevraagd mogelijke prospecten door te verwijzen. Inschrijven voor deze actie kan via de website van Andes Groep (https://www.andes.be/klantenactie/) of via e-mail (info@andes.be).

Art. 4 Per nieuwe klant en per adres wordt maximum één geschenk toegekend aan de klant/peter. De voorwaarden hieraan verbondenzijn dat de nieuwe klant ten minste 2 contracten BOAR (brand, familiale, auto, ongevallen en andere risico’s) afsluit/mandateert en een netto-jaarpremie van minimum € 200 betaalt. Het geschenk wordt toegekend aan de peter en het petekind zodra alle contracten als geldig staan geregistreerd. Het geschenk wordt echter pas definitief toegekend indien het petekind een product afsluit overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Art. 5 Het peterschap kan enkel goedgekeurd worden als het petekind nog geen klant (geweest) is bij Andes Groep.

Art. 6 Er is geen peterschap mogelijk tussen gehuwden of samenwonenden.

Art. 7 Een klant kan geen peter zijn van zijn eigen firma of bedrijf, of waarvan hij bestuurder of vennoot is daar die reeds klant is in fysiek persoon en privé. Contracten waarvoor één en dezelfde persoon ondertekent (verzekeringsnemer) als de peter komen ook niet in aanmerking voor het peterschap. De peter en het petekind kunnen dus niet dezelfde persoon zijn.

Art. 8 In geval van opzegging van de klant “peter”, worden de nog niet afgeleverde geschenken geannuleerd. Indien de klant “petekind” het verzekeringscontract opzegt binnen de 30 dagen na ondertekening, kan er geen geschenk aan de peter of het petekind worden toegekend.

Art. 9 De klanten “peter” en “petekind” dienen hun geschenk(en) af te halen in één van de kantoren van Andes Groep, tenzij specifiek anders vermeld of gecommuniceerd.

Art. 10 In geval van uitputting van de voorraad of wijziging van model van de geschenken zal Andes Groep er zich toe verbinden om een geschenk te leveren met dezelfde waarde.

Art. 11 In geen geval wordt de tegenwaarde van een geschenk in geld uitbetaald. Geschenken kunnen niet ingeruild/ omgewisseld worden tegen speciën dan wel gecompenseerd met openstaande of toekomstige facturen.

Art. 12 De afbeeldingen van de geschenken zijn puur illustratief/indicatief en verbinden geenszins Andes Groep. Eventuele onnauwkeurigheden, tikfouten of andere vergelijkbare fouten of fouten in de beschrijving van een geschenk kunnen niet ingeroepen worden tegen Andes Groep en ze kunnen geen verbintenis doen ontstaan.

Art. 13 Behoudens in het geval van ernstige fout of opzet, kunnen noch Andes Groep, noch haar personeel in het kader van de actie aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, ongeacht de aard ervan, die kan ontstaan naar aanleiding van, dan wel in het kader van de deelname aan de peterschapsactie, of zou voortvloeien uit de organisatie ervan, ongeacht de oorzaak, de oorsprong of de gevolgen ervan.

Art. 14 Andes Groep behoudt zich het recht om een deelname in een andere vorm dan de voorziene vormen of een deelname die de in het reglement vastgelegde regels niet naleeft, uit te sluiten.

Art. 15 Andes Groep behoudt zich het recht om ten allen tijde, zonder opgave van redenen of voorafgaande kennisgeving en zonder schadeloosstelling van peters, petekinderen of derden, de actie naar eigen goeddunken op te schorten, te beëindigen of te wijzigen.

Art. 16 Indien er geschillen zijn over de toekenning van de punten, ligt de beslissing uiteindelijk bij de directie van Andes Groep. Als een bepaling van het reglement als nietig of ongeldig moet worden aangemerkt, behouden de overige bepalingen van het reglement hun geldigheid. Het reglement en het verloop van de actie zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van betwisting van enigerlei aard zijn enkel de Rechtbanken en Hoven van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Art. 17 De actie is geldig tot en met 31/12/2022.